ОPERA TOSCA (LT)

Tai opera, kuri gali atkeliauti į bet kurį Lietuvos miestą ar miestelį. Joje pagrindinius vaidmenis atlieka: Gražina Skinderytė – Kurnickienė (Tosca), Vytautas Kurnickas (Cavardossi), Gintaras Liaugminas (Scarpia) Groja vienas profesionaliausių Lietuvos pianistų,  Aleksandras Vizbaras ir syginių instrumentų sekstetas.

Ši inciatyvi, kūribinga profesionalių muzikų grupė nutiesė tiltus tarp klasikinės muzikos.  BELLA VITA pristato unikalią G.Puccini operos „Tosca“ versiją. Šioje operoje kartu su profesionalais vaidmenis atlieka neturintys muzikinio pasiruošimo Lietuvos periferijos gyventojai. Čia išvysite tikrus jausmus: aistrą, pavydą, meilę. Toscos, Cavaradossi ir Scarpia drama rutuliojasi XIX amžiaus pradžioje, politinių neramumų laikais, kai visą Europą krėtė Napoleono karai, tačiau jausmai bei vertybės apie kurias pasakoja ši istorija išlieka aktualios ir šiandien.Tosca be galo stipri asmenybė, kurios vidinė jėga yra meilė. Ji yra karštai mylima Cavaradossi ir pati pasirengusi savo meilę saugoti bei ginti nesvarbu kokia kaina. Didžiulė meilė ją verčia klysti, keičia ją. Toscai meilė svarbesnė už mirtį ir už gyvenimą, ji nėra žudikė ir savižudė. Ji gina svarbiausią vertybę – meilę. Nors ir tapusi Scarpia apgavystės auka, Tosca laimi, nes lieka ištikima savo idealams, savo meilei ir savo pasirinkimui. Tai moteris kuri iškeliauja į Amžinybę teisi prieš savo sąžinę ir širdį. Tikroji meilė yra visada teisinga, ji nemiršta, o gimsta amžinai gyventi.

ОPERA TOSCA (EN)

This opera, which can come to any Lithuanian town or city. Key roles plays: Gražina Skinderytė - Kurnickienė (Tosca), Vytautas Kurnickas (Cavardossi), Gintaras Liaugminas (Scarpia). And plays one of the most professional Lithuanian pianists Aleksandras Vizbaras and strings Sextet.

This proactive, creative professional musicians group builds bridges between classical music and traditional culture. BELLA VITA presents a unique Puccini's opera "Tosca" version. In this opera, with the professional roles are performed without musical preparation Lithuania peripheral people. Here will see many real feelings: passion, jealousy, love. Tosca is a very strong personality, whose inner strength is love. She is loved Cavaradossi. And she loves it. It stands ready to protect his love and defend no matter how much it will cost. Tosca love is more important than the life and death, it is not a killer and suicide. And this big love it makes mistakes, adjustments to it. It defends the basic value - love. Although she became a victim and fraud of Scarpia, Tosca wins, because left true to its ideals, their love and their choice. This is a woman who went to Eternity rights to their conscience and heart. True love is always true, it does not die and are born to live forever.

ОПЕРА TOSCA (RU)

ОПЕРА TOSCA

Эта опера, которая может приехать в любую часть Литвы, в любой город или городок. В ней галвние роля исполняют: Gražina Skinderytė - Kurnickienė (Тоска), Vytautas Kurnickas (Cavardossi), Gintaras Liaugminas (Scarpia) И играет один из самых профессиональных литовских пианистов Aleksandras Vizbaras и секстет струнных инструментов.

Эта группа профессиональных музыкантов построили творческие мосты между классической музыки и народной музыки.  BELLA VITA представляет уникальный версию оперы Г. Пуччини "Тоска". В этой опере, с профессиональными солистами другие роли исполняют люди без музыкальной подготовки из Литовских периферийных районах. Вы увидите ряд чувств: страсть, ревность, любовь. Драма Тоски,  Каварадосси и Скарпии происходит в девятнадцатом веке, в дни политического волнения, когда вся Европа была охвачена тяжелых наполеоновских войн. Чувства и ценности, о которых повествует эта опера остается актуальными и сегодня. Tocкa очень сильная личность, чья внутренняя сила есть любовь. Тоска и Каварадосси страстно любит друг друга и Тоска готова защитить эту любвоь неважно какой ценой.  Огромная любовь заставляет её делать ошибки, меняет её. Тоске любовь важнее жизни и смерти, она не убивает. Она защищает принципиальное для неё чувство - любовь. Она хот и стала жертвой Скарпии, Тоска жсё равно выигрывает, потому что остаётся верна своим идеалам, своей любви и своему выбору. Это женщина, которая ушла в Вечность оставшись верной своим идеалам и своему сердцу. Истинная любовь всегда вечная,  она не умирает, она рождается, чтобы жить вечно.

© 2016 m. Gražina Skinderytė - Kurnickienė ir UAB For beautiful life.Lt. Visos teisės saugomos