GYVENIMAS YRA GRAŽUS (LT)

Pramoginė - šventinė programa dovanojanti pačią džiaugsmingiausią nuotaiką. Tarsi šampano purslai besiliejanti linksma populiari muzika verčia šypsotis, juoktis ir džiaugtis gyvenimu, nes joje skamba pačios linksmiausios estradinės dainos ir romantiški kūriniai iš miuziklų. Kaip nesišypsosi, kaip nesidžiaugsi, jei džiugina tokios puikios dainos kaip: „Adagio“, „Caruso“,„Felicita“, „Švelnumas“, „Ispanė“,  „Debesėlis“, „Ramunę baltąją“, „Kelelis tolimas“, „Pašauki mane vai pašauki“, „Šoka basos raganaitės“ ir kt. Pasinerkite į šventės sūkūrį su BELLA VITA atliekamomis pačiomis gražiausiomis, populiariausiomis pramoginėmis- šventinėmis dainomis.

LIFE IS BEAUTIFUL (EN)

Entertainment - festive program, which gives the same great joy and mood.  As champagne in glasses, popular music makes to smile, laugh and enjoy life. Here plays the most popular pop song and romantic songs from musicals. How to stop smiling, happy if such great songs as: "Adagio", "Caruso," "Felicita," "Hispanic" and others. Dive into the fest created with BELLA VITA performed  the most beautiful, the most popular festive songs.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА (RU)

Развлечительная - праздничная программа, которая дарит большую радость и хорошее настроение. Это как шампанское, которое весло льётся в бокалы, так самая красивая эстрадная и популярная классическая музыка приглашает вас улыбаться и наслаждаться жизнью. Погрузитесь в праздник, который вам создаёт BELLA VITA.

SVAJONĖS VISADA IŠSIPILDO (LT)

Ši programa dovanoja šviesią pozityvią nuotaiką, verčia svajoti ir tikėti svajonių išsipildymu,  atveria gyvenimo grožį.  Joje skamba ne tik pačios gražiausios itališkos dainos „Santa Liucia“, „O sole mio“ „Funiculi Funicula“,  „Įsimylėjęs kareivis“, bet ir gražiausios ištraukos iš operečių bei miuziklų „Silva“, „Čigonų baronas“ „Paukščių paradavėjas“ „Muzikos garsai“ „Katės“ ir kt. Svajokite ir svajonės būtinai išsipildys, o BELLA VITA savo balsais ir muzika privers tikėti svajonėmis.

DREAMS ALWAYS COME TRUE (EN)

This program gives bright positive mood, invites dream and believe in a dream come true, opening up the beauty of life. It plays not only the most beautiful Italian song „Santa Liucia „, „ O Sole Mio“,  „Funiculi Funiculia“,  „Surdato innamurato“, but also the most beautiful excerpts from operettas and musicals „Silva“, „The Gypsy Baron“, „Birds seller“, „Cats“ and others. Dream will come true, and BELLA VITA their voices and music make you believe in dreams.

МЕЧТЫ ВСЕГДА СБЫВАЮТСЯ (RU)

Эта программа даёт яркое позитивное настроение, заставляя верить в свои мечты и надежды, открывает красоту жизни.Тут звучит не только самые красивые итальянские песни «Санта Лючия», «О Sole Mio», «Funiculi Funiculi», «Блюблё6нный солдат», но и самые красивые отрывки из оперетт и мюзиклов «Сильва», «Цыганский барон», «Продавец птиц», и др. Мечтайте и мечта сбудется.

VALSO SUKURY – ČARDAŠO UGNY (LT)

Ši programa dovanos pačią romatiškiausią nuotaiką, kokią tik gali sukurti operetės pasaulis. Silvos ir Edvino meilės duetai iš operetės „Silva“, paslaptingasis Misteris X ir Fedora iš operetės „Cirko princesė“, žavioji Marica iš operetės „Grafaitė Marica“ ir daugybė kitų žavių, linksmų ir šmaikščių operečių herojų.  Jus nudžiugins ne tik aistringi meilės duetai, bet ir žavūs operetės šokiai - ugningas čardašas, romantiškas valsas ir šmaikštus kankanas. Visa tai išgirsite ir pamatysite  BELLA VITA programoje.

IN VALS BEAUTY – IN FIERY CZARDAS (EN)

This program presents the most romantic mood, which can create only a world of operetta. Silva and Edwin love duets from operetta "Silva", the mysterious Mister X and Fedora from the operetta "The Circus Princess", charming Marica from the operetta "Countess Mariza and many other charming, funny and witty operetta heroes. You will delight not only passionate love duets, but also charming operetta Dance - fiery czardas, romantic waltz and witty Cancun. All that you hear and see in this BELLA VITA program.

В КРАСОТЕ ВАЛЬСА – В ОГНЕ ЧАРДАША (RU)

Эта программа представляет собой наиболее романтическое настроение, которое может создать только мир оперетты. Любовные дуэты  Сильвы и  Эдвина из оперетт «Сильва», загадочной Мистер X и Федора из оперетты «Принцесса цырка», очаровательная Марица из оперетты «Графиня Марица» и многие другие очаровательные, забавные и остроумные герои оперетт. Вас очарует не только страстные любовьные дуэты, но и очаровательный танец оперетты - пламенный чардаш, романтический вальс и бесёлый канкан. Всё, это вы услышите и увидите в программе BELLA VITA.

NAKTIS PARYŽIUJE ((LT)

Programa dovanojanti stebuklingą prancūzišką nuotaiką. Jūs mintimis nusikelsite į vieną romantiškiausių Europos sostinių Paryžių. Čia skamba viena gražiausių pasaulyje vadinama prancūzų kalba, kuria dainuojamos Edith Piaf ir Joe Dassin dainos. Koks gi Paryžius be kankano? Ir būtent čia Jūs išvysite tikrą prancūzišką kankaną bei išgirsite Eliziejaus laukuose skambančią akordeono muziką. Ir tik čia atskleisite tikrąją Operos Fantomo, gyvenančio Paryžiaus operos požemiuose, paslaptį. BELLA VITA kviečia Jus į nuostabią kelionę po Paryžių.

NIGHT IN PARIS (ЕН)

The program gives a magical French atmosphere. You thought to go back to one of the most romantic European capitals - to Paris. Here sound the most beautiful song by Edith Piaf and Joe Dassin. How would Paris without cancan? And here you will see real French cancan and hear in the Champs Elysées sounding accordion music. And only here to disclose the true mystery of the Phantom of Opera, which living in the catacombs the Paris Opera. BELLA VITA invites you in the wonderful trip to Paris.

НОЧЬ В ПАРИЖЕ (RU)

Программа подарит вам магическую французскую атмосферу. Вы мыслями будитe бродить в одной из самых романтичных европейских столиц Парижа. Тут звучит самые красивые в мире Эдит Пиаф и Джо Дассена песни по-французски. А какой бы был Париж без канкана? И именно здесь вы увидите самый настоящий французский канкан и услышите в Елисейских полях звучащий аккордеон. И только здесь вы раскроете тайну Призрака оперы, живущего в катакомбах Парижской оперы.  BELLA VITA приглашает Вас в чудесное путешествие по Парижу.

TAU, MANO BRANGIOJI MAMA (LT)

Programa, kuri nudžiugins kiekvienos mamos širdį, nes ją puošia su didžiausia meile dainuojami gražiausi klasikos ir estrados kūriniai skirti mamai. Visos dainos atliekamos šioje programoje, spinduliuoja gėrį ir meilę tam stebuklingam žmogui, kurį turime vieną vienintelį tokį gyvenime - tai Mama. Kas visada atleis, kas visada palaikys, kas visada tau su meile šypsosis, kas tave mylės vienintelis pasaulyje ta besąlygiška meile, jei ne Mama?. Kieno laukiančio tavęs atvaizdas visada liks lange, jei ne mamos?. Programoje skamba gražiausios „Ave Maria“, L.Adomaičio „Mamai“, A. Dvoržako „Pamenu savo mamą“, V. Kurnicko „Mamai“, V. Kurnicko „Šarmotam lange“ ir kt. 

FOR YOU, MY DEAR MAMA (EN)

The program, which will delight any mother because there beautiful singing pop classics and works for the mother. All songs performed in this program gives goodness and love a miraculous person to have one of the only in the life - it's Mom. Who always forgive,  who always keep,  what always smile for you with love, what you love in the world's only the unconditional love, if not Mom ?. In the program performed the most beautiful "Ave Maria," A.  Dvorak "I remember my mother" and other beautiful song for mother.

ДЛЯ ТЕБЯ, МИЛАЯ МАМА (RU)

Программа, которая обрадует сердце каждой мамы, потому что её украшают наполнены наибольшей любовью самые красивые классические и эстрадные произведения для мамы. Все песни, которые исполняются в этой программе, светит добротой и любовью к этому  чудесному человеку, которого имеем только одного на свете - это мама. Кто всегда простит, кто всегда поддержит, кто всегда будет тебе улыбаться, кто тебя любит самой безусловной любовью, если не мама?.. В программе звучит самые красивые «Ave Maria», А. Дворжак «Помню мать» и др.

ANGELŲ GIESMĖ (LT)

Ši programa papuoš iškilmingus renginius, Minėjimus, Santuokos sakramentą bažnyčioje, Krikštą, Šventines Šv. Mišias ir kt. Programoje atliekami gražiausi visų laikų bažnytiniai kūriniai ir giesmės. Šios programos metu išgirsite net tris skirtingų kompozitorių Ave Maria giesmes, Panis Angelicus, Pie Jesu ir kitus kūrinius, dovanojančius šviesą, gėrį, meilę ir rimtį.

ANGELS SONG (EN)

In the program performed the most beautiful church works. During this program you will hear even three different composers songs Ave Maria, Panis Angelicus, Pies Jesu and other works, donating light, goodness, love and peace. 

ПЕСНЯ AНГЕЛОВ (RU)

В этой программе звучит самые красивые церковные произведения. Здесь вы услышите целых три написанные разными автороми песни Ave Maria, Panis  Angelicus, Pie Jesu и друге кототрые, дарит свет, добрату, любвь и мир.

LIETUVA – MANO TĖYNĖ (LT)

Ši programa pauoš bet kurį renginį skirtą Laisvės gynėjų dienai, Lietuvos nepriklausomybės dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai) ir kt. Čia skamba gražiausios dainos skirtos Lietuvai, tokios kaip J. Naujalis „Lietuva brangi“, E. Masytė „Laisvė“, patriotinės dainos, ulonų dainos ir kt. 

LITHUANIA – MY HOMELAND (EN)

This program performed Lithuanian songs for Lithuanian state celebrations.

ЛИТВА МОЯ РОДИНА (RU)

В этой программе звучит литовские произведения посвящены для Литовскиx государственныx праздникoов.

PASIRINKITE TIK JUMS SUKURTĄ PROGRAMĄ (LT)

Jūsų pageidavimu BELLA VITA atlieka net tik pasirinktinai kurią nors iš programų. BELLA VITA gali sukurti tik Jums skirtą programą, kuri papuoš būtent Jūsų renginį, šventę ar minėjimą. Mes esame tam, kas sukurtume Jums šventę, kurios Jūs trokštate.

FOR YOU CREATED THE PROGRAMME (EN)

For Your wishes BELLA VITA can create a program that will decorate namely your celebration or commemoration. We exist that create a feast for you, which you desire.

ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС СОЗДНУЮ ПРОГРАММУ (RU)

BELLA VITA выполняет не только любую программу из тех которые вы найдёте в нашем сайте. Мы можем создать программу только для Вас, которая будет украшать конкретное ваше событие, торжество или праздник. Мы существуем для этого чтобы создать праздник, которого именно Вы желаете.

© 2016 m. Gražina Skinderytė - Kurnickienė ir UAB For beautiful life.Lt. Visos teisės saugomos